« POTPOURRI ~~ mostly 4 Type A !Type O in Macedonia ~ Optic Neuritis... MS? »